Олександрія. НВК "Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІст.-ДНЗ"

 

Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

 

                    Проблема,  над   якою   працює   навчальний   заклад.

 

Підвищення рівня застосування  інтерактивних методів шляхом самостійної пошукової діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

                  Проблема,  над   якою   працює   методичне об’єднання

 

 

Впровадження сучасних технологій в навчальний процес.

 

 

 

АНАЛIЗ

роботи   шкiльного методичного об’єднання

вчителiв природничо- математичного  циклу.

        Проблема  над  якою  протягом  2016-2017  навчального року  працювало ШМО  це «Впровадження су-часних  технологiй   в  навчальний процес».  Ця  проблема має   сприяти формуванню  в учнiв загально-нав-чальних умiнь, культури мовлення, чiткостi  й точностi думки, критичностi мислення, здатностi  вiдчувати кра-су  iдеї, методу розв’язувати задачi або проблеми, таких людських якостей, як наполегливiсть, сила волi, зда-тнсть до переборення труднощiв, чеснiсть, працелюбство та iн.

        ШМО протягом року працювало над розробкою і проведенням заходів по підвищенню рівня навчально-виховного процесу, якості знань, теорії і практики навчання і виховання, підвищення рівня застосування  ін-терактивних методів шляхом самостійної пошукової діяльності. Особливу увагу надавало плануванню та проведенню уроків нового типу. Але були і недоліки в роботі ШМО: члени методичного об’єднання недостат-ньо працювали з обдарованими та слабковстигаючими дітьми; вчителі мало відвідували уроки колег.

        До  ШМО входять:  Бурхович  А.П.  -  голова  ШМО,  учитель  фiзики та  математики, спецiалiст  вищої  категорiї;  Вальдімат  Я.О. - учитель  географiї  та бiологiї,  спецiалiст  другої  категорії;  Дудус О.С. -  учи-тель  фiзичної  культури, спецiалiст першої категорії; Каленчук Е.В.  – учитель  хiмiї ( працює за  сумiсницт-вом ),  має категорію «спецiалiст»; Колiсник Л.В. – учитель  математики, спецiалicт другої  категорії;  Протягом  навчального року було проведено  4  засiдань ШМО на яких розглядалися дидактичні і методичні питання, учителi  виступали  з  доповiдями по своїх  проблемах, розглядалися iншi питання.

    Бурхович А.П. працює над проблемою  «Створення проблемних  ситуацiй  на  уроках  фiзики». В своїй роботi  вiн впроваджує  iновацiйнi технологiї, зокрема  роботу в группах, «коло iдей» та iншi.  Пов’язує  нав-чальний  матерiал  iз  життєвим  досвiдом, забезпечує рацiональне використання часу на уроцi, реалiзацiю  навчальної, розвиваючої та виховної мети, на уроках створює проблемнi ситуацiї з метою активiзацiї навча-льної дiяльностi  учнiв. Займається самоосвітою,вдосконалює педагогічну майстерність, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. Має  квалiфiкацiйну  категорiю « спецiалiст вищої категорiї». Провiв вiдкритий  урок: «Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.»  -  8 клас. Також було проведено тиждень фiзики та математики, де були проведенi: «Математичний експрес» та математична вікторина для учнів 8 класу, математична гуморина для учнів 7-го класу, математичний брейн-ринг та «LG-еврика» для учнів 9 класу, фізико-математична гра «Зоряний час» для учнів 7 - 9 класу, конференція «Математика і мистецтво» та  гра-змагання юних фізиків «Щасливий випадок» для учнів 9-х класів, Також для учнів всіх класів був проведений конкурс стінгазет, кросвордів, ребусів, загадок. Проведено інформування на тему: «Юні математики» і «Про фізиків та фізику серйозно й жартома».

 

            Вальдімат Я.О. – учитель географiї та бiологiї, працює над проблемою «Застосування iновацiйних прийомiв на уроках географii» та «Формування в учнiв мотивацii щодо вивчення бiологiї».  Має  квалiфiкацiй-ну  категорiю « спецiалiст другої категорiї».. Матерiал подає вiдповiдно до програми: послiдовно, доступно, цiкаво. При вивченнi предметiв застосовує рiзнi  типи урокiв та рiзноманiтнi методи навчання, якi включають в себе також iнтерактивнi технологiї, частiше всього “мозковий штурм”, роботу в группах, в гетерогенних па-рах. На уроках формує навички культури мовлення, прищеплює любов до природи, рідного краю. Проводить пропаганду екологічних знань серед учнів. Вивчає передовий педагогічний досвід і застосовує його в навча-льно-виховному процесі. Провела вiдкриті уроки «Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів. Практична робота №3 Позначення на контурній карті назв основних об’єктів Африки» - 7 клас; урок-гра за темою «Літосфера» - 6 клас; та позакласний захід «Зоряна година». Приймала участь в конкурсі з біології  - «Зоологічна галерея»; конкурсі екологічних агітбригад. 

             Колiсник Л.В. – учитель  математики, працює над проблемою «Прогалини в знаннях  учнiв з матема-тики та їх запобiгання».  На уроках використовує такi форми контролю:  самоперевiрка за зразком, взаємо-перевiрка за зразком, математичний диктант, теоретична розминка, математична естафета, самостiйна ро-бота. Намагається  використовувати нетрадиційнi форми дiяльностi такi як: дiлова гра, урок-конкурс, блiц-турнiр, урок-подорож. Займається самоосвітою, вдосконалює педагогічну майстерність. Має  квалiфiкацiйну  категорiю « спецiалiст другої категорiї». Провела вiдкриті уроки в у 5 класі «Відрізок та його довжина» та «Додавання та віднімання десяткових дробів». В рамках тижня фізики і математики провела позакласні заходи «Математичний ярмарок» (1 - 4класи) та «Година веселої математики» (5,6 класи)

             Дудус О.С. – учитель фiзкультури. Має  квалiфiкацiйну  категорiю « спецiалiст першої категорiї». Володiє формами органiзацiї навчально-виховного процесу, намагається щоб  всi учнi були сучасними, працює  над  проблемою « Основи формування  iнтересу до урокiв фiзичної культури».

 Протягом навчального року проводила рiзноманiтнi змагання з учнями: «Олімпійський тиждень» серед учнів 3 – 9 класів; міські змагання «Олімпійське лелеченя»; тиждень фізкультури і спорту;«День здоров’я», де учнi  показували свої фiзичнi здiбностi  в  рiзноманiтних  конкурсах.

Відомості  про  членів  методичного  об’єднання

 вчителів  природничо- математичного  циклу

 

 

з.п

П.І.Б.

вчителя

 

Освіта

 

Педстаж

 

Категорія

 

Звання

Рік  про-

ходження курсів

Рік

атестації

Методична   проблема,  над  якою  працює   вчитель

 

1

 

 

Бурхович

Анатолій

Петрович

 

 

вища

 

 

37р.

спеціаліст

вищої

категорії

 

-

 

2016р.

 

2017р.

Створення  проблемних  ситуацій  на  уроках  фізики.

 

2

 

 

Вальдімат

Яна

Олександрівна

 

 

вища

 

8р.

спеціаліст

другої

категорії

 

-

 

2012

 

2013р.

Застосування  інноваційних прийомів на  уроках  географії.

 

3

 

 

Дудус

Олена

Сергіївна

 

 

вища

 

7р.

спеціаліст

першої

категорії

 

-

 

2015р.

 

2013р.

Основи  формування  інтересу  до уроків  фізичної  культури.

4

 

Колісник

Людмила

Вікторівна

 

 

вища

 

12р.

спеціаліст

другої

категорії

-

2017р.

2016

Прогалини в знаннях  учнiв з математики та їх запобiгання

5

 

Орденко

Ірина

Миколаївна

 

 

 

вища

10р.

спеціаліст

другої

категорії

 

 

-

 

 

2016р.

2016р

 

6

 

Мусієнко

Аліна

Едуардівна

 

 

 

вища

5р.

спеціаліст

другої

категорії

 

 

-

 

 

2016р.

2016р

 


 

 

 

      Головною метою методичної роботи методоб'єднання природничо-математичного циклу є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

 

   Для досягнення цієї мети визначено такі завдання методоб’єднання:

-        вивчення директивних документів уряду про школу;

-        забезпечення планування організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках фізики,    

          математики, хімії, біології, географії,  фізичного виховання;

-        корекція традиційних, розробка інноваційних навчальних програм, їх обговорення та представлення на

         затвердження педагогічній раді;

-        вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів методоб’єднання;

-        допомога вчителям в організації самоосвіти;

-        організація екологічного виховання учнів.

 

 

 

План роботи методоб’єднання.

 

з.п.

 

З м і с т

 

Дата

проведення

 

 

Відповідальний

 

01

 

Аналіз навчально-виховної роботи методоб’єднання за навчальний рік та обговорення плану роботи на новий навчальний рік.

 

Серпень-вересень

 

 

Заст..директора, голова МО

 

 

02

 

Викладання предметів в 2017 – 2018  навчальному  році  (Методичний лист  МОНМСУ).                                                 

 

серпень-вересень

 

 

Голова МО,

члени МО

 

03

 

План роботи МО на 2017-2018 навчальний рік (обговорення, внесення  змін, пропозицій , тощо).

 

 

серпень-вересень

 

Члени МО

 

04

 

Опрацювання  нормативних  документів, наказів, листів,  рекомендацій  МОНМСУ.

 

 

протягом

року

 

Голова МО

 

05

 

Календарне планування викладання природ-ничо-математичних дисциплін. Нова редакція чинних навчальних програм.

 

 

серпень-

вересень

 

Голова МО,

члени МО

 

06

 

Про рівень навчальних досягнень учнів з предметів природничо – математичного циклу (за результатами роботи за рік, за результатами ДПА)

 

 

серпень-

вересень

 

Заст..директора, голова МО

 

07

 

Обговорення проблемних тем, над якими працюватимуть члени методичного об’єднання у  2017– 2018навчальному році.

 

 

серпень-

вересень

 

Голова МО,

члени МО

08

 

Підготовка та  проведення І етапу Всеукраїнських  предметних  олімпіад  та  підготовка  учнів до  ІІ етапу.

 

жовтень-листопад

 

Члени МО

09

 

Взаємовідвідування уроків учителями природничо-математичного циклу.

 

Протягом

року

 

Члени МО

10

 

Залучення батьків до співпраці з метою розвитку творчих здібностей дітей.

 

Протягом

року

 

Члени МО

11

 

« Зовнішній  та  внутрішній  порядок  під  час  уроку».  Проблемні   питання.  ( З  власного  досвіду   роботи).

 

грудень-січень

 

Голова МО,

члени МО

12

 

Впровадження  елементів  родинного  виховання  у   навчально-виховний  процес  на  засадах  принципів  добра».

 

березень-квітень

 

Члени МО

13

 

Методика  впровадження  сучасних  технологій  в  навчальному  процесі. (  Обмін  досвідом).

 

березень-квітень

 

Члени МО

14

 

Допомога вчителям в організації самоосвіти;

 

Протягом

року

Голова МО,

члени МО

15

 

Організувати роботу консультативних  пунктів  для  учнів  9-го  класу  по підготовці  до  ДПА. 

 

ІІ  семестр

 

Бурхович А.П.;

члени МО

16

 

Аналіз навчально-виховної роботи методоб’єднання за навчальний рік.

 

травень

Заст..директора, голова МО

 

 

 

Тематика засідань  МО

 

 

Засідання 1  (серпень-вересень)

 

 Про підсумки роботи методоб’єднання природничо-математичного циклу

 

1.    Аналіз навчально-виховної роботи методоб’єднання за навчальний рік та обговорення плану

       роботи на новий навчальний рік.

2.    Календарне планування викладання природничо-математичних дисциплін. Нова редакція чинних

       навчальних програм.

3.    Питання науково-методичної проблеми школи та шляхи ії реалізації.

4.    Огляд новин науково-методичної літератури з питань педагогіки та викладання предметів

       природничо-математичного циклу.

 

 

Засідання 2  (жовтень-листопад)

 

Особистісно- орієнтований підхід до навчання учнів та розвиток їх творчих здібностей.

 

1.    Особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів та розвиток їх творчих здібностей.      

       Психологічні аспекти.(З досвіду роботи).

2.   Колективне моделювання сучасного уроку хімії, біології, географії, математики,

      фізики. Впровадження  сучасних  технологій  в  навчальному процесі. (  Обмін  досвідом).

3.   Огляд статей, новинок методичної літератури з проблеми особистісно- орієнтованого

      навчання і виховання.

 

 

Засідання 3(грудень-січень)

 

  Шляхи  розвитку  творчих  здібностей дитини у процесі  навчання в загальноосвітній школі.

 

1.    Шляхи  розвитку  творчих  здібностей дитини у процесі  навчання в загальноосвітній школі.

2.    Аналіз результатів олімпіад в І та ІІ етапах предметних олімпіад (фізика, математика, хімія,

       біологія, географія).

3.    Обговорення відкритих уроків.

4.    Огляд науково-методичної літератури, інструктивних матеріалів і нормативних документів.

 

 

 

Засідання 4   (березень-квітень)

 

 Роль повторення навчального матеріалу в підготовці до підсумкової атестації.

 

 1.   Професійна компетентність педагога

2.    «Зовнішній та внутрішній порядок під час уроку». Проблемні питання. ( З власного досвіду  

         роботи).

3.    Знайомство з інструкцією про проведення підсумкової атестації.

4.   Затвердження  документації  на  ДПА.

 

 

                                   

Засідання 5   (травень)  

 

Звіт про роботу методоб’єднання природничо-математичних наук за навчальний рік

 

1.    Звіт про роботу методоб’єднання.

2.   Методика  впровадження  сучасних  технологій  в  навчальному

      процесі. (  Обмін  досвідом).

3.   Про  виконання  навчальних  програм.  Моніторинговий  аналіз

      річних  контрольних  робіт.

4.   Завдання роботи методоб’днання на 2018 – 2019 навчальний рік.