Олександрія. НВК "Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІст.-ДНЗ"

 

Методичне об'єднання класних керівників

Аналіз

роботи методичного об’єднання класних керівників

за 2016-2017 н.р.

 

У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють класні керівники, які у тісній співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, секцій, учителями - предметниками організовують і спрямовують навчально-виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання. Саме на вчителя лягає головний тягар відповідальності за подальшу долю людства.

І це вимагає від кожного педагога прискіпливого, критичного погляду на себе, на те, як організована шкільна справа, чи відповідаємо ми і сучасна школа новим історичним вимогам. І тільки завдяки методичній роботі досягається потрібний рівень педагогічної кваліфікації всіх категорій вихователів 

Основною  організаційною формою колективної методичної роботи у системі освіти є методичні об’єднання, головна функція яких: ознайомлення педагогів із сучасним етапом і перспективами розвитку процесу виховання в системі освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом; оновлення і поглиблення знань класних керівників; постійне підвищення їх загальнокультурного рівня.

         Пріоритетними напрямками роботи є:
- формування      творчо   мислячої     особистості    з    розвинутим     почуттям національної  гідності і чітко визначеною громадянською позицією;
- турбота про фізичне здоров`я учнів;
- співтворчість вчителів, учнів та батьків;
- превентивне виховання учнів;
- забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних     традиціях і загальнолюдських цінностях.

         В школі діє методичне   об’єднання    класних   керівників, яке працює над«Діяльність  класного  керівника  щодо  спрямування  зусиль школи,  сім’ї  та  громадськості  на  формування  активного  громадянина  сучасного  суспільства»

      Методичне об’єднання класних  керівників у 2016-2017 навчальному році складалося з 9 класних керівників. Серед них класних керівників вищої категорії – 1, І кваліфікаційної категорії – 4, ІІ кваліфікаційної категорії – 1 ,спеціалісти – 3. З вищою освітою всі класні керівники.

 Колективна методична робота дозволила класним керівникам оволодіти різними виховними засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в розвитку індивідуальних якостей особистості.

На першому засіданні м/о класних керівників була розглянута нормативно-правова база як основа діяльності класного керівника, надані рекомендації з питань планування й організації діяльності учнів.

                Методичне об’єднання класних керівників – одна з форм методичної роботи у школі, що дає можливість підвищувати рівень фахової майстерності педагогів. До  методичного об’єднання входять класні керівники 1 – 9 класів. Кожний класний керівник обрав для роботи з учнівським колективом проблему для поглибленого вивчення, над якою працює протягом року.

Працюючи над виховною проблемою школи та впроваджуючи її в роботу  методоб’єднання класних керівників переслідувала мета: сформувати дружні, працездатні відносини та сприяти створенню всіх необхідних умов для всебічного розвитку особистості в колективі, а саме: розвиток індивідуальності, суттєвих людських сил особистості, її потреб, інтересів, здібностей, генетично заданих обдарувань, позитивних рис характеру, ідеалів, свідомості.

Методоб’єднання класних керівників намагалося підтримати технології та самовдосконалення як творчої особистості педагога, так і творчої особистості вихованця.

         Класні керівники велику увагу приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями - предметниками.

   Кожен класний керівник  протягом року веде щоденник  спостережень за поведінкою та станом успішності учнів. Співпрацює з батьками.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників та в роботі між засіданнями класні керівники учнівських колективів вивчали науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з проблем виховання, прогресивний досвід виховання учнів і впроваджували його в практику, брали участь в колективних обговореннях найважливіших проблем виховної роботи в класі. Вчителі постійно вдосконалюють педагогічну майстерність, виступаючи з доповідями на засіданнях методоб’єднання.

У вересні та грудні на засіданні МО класних керівників заслуховувалися доповіді по проблемі виховної роботи у класному колективі:

  • Дудус О.С.  «Управління якісного виховання шляхом індивідуального підходу» (доповідь).;

-          Психолог Федчук О.В. «Причини виникнення конфліктів та моделі  їх вирішення»(круглий стіл);

-          Колісник Л.В. «Моральне виховання молодших школярів» (доповідь);

-           

       Педагоги із досвідом роботи надають допомогу  в налагодженні та створенні позитивного психологічного клімату та працездатної атмосфери в 6 класі молодому класному керівнику Маркіній Д.В.

Протягом 2016-2017 н.р. вчителі школи відвідували цікаві та змістовні виховні заходи з метою контролю  та реалізації їх виховних можливостей.

Актуальною в наш час є правова освіта. Класні керівники розробили і проводили низку правових заходів щодо вивчення прав та обов’язків учнів. На високому рівні було проведено засідання правового лекторію «Право і мораль», «Моральні норми поведінки».

У лютому відбулося міське засідання класних керівників на базі навчального закладу  на тему «Ціннісне ставлення особистості до природи,людей,праці та мистецтва», на якому заслухали  такі питання:

 

1.  Голову МО класних керівників Пряжнікову О.В., яка презентувала шкільне МО класних керівників. Розповіла про особливості організації  виховної роботи.

 

2. Класного керівника 8 класу - Бугаєнко М.В., яка презентувала проект «Стежками рідного села», що є підсумком роботи з формування ціннісного ставлення особистості до природи.  Надала рекомендації з використання форм роботи щодо формування  ціннісного орієнтира.

 

3. Вчитель трудового навчання -Хомецька Т.Ю., провела майстер - клас з виготовлення прикраси «Весняна квітка»,що є різновидом  форм роботи щодо формування ціннісного ставлення особистості до праці.

 

4. Класного керівника 3 класу - Звіздай М.В, яка презентувала роботу класних керівників щодо формування ціннісного ставлення особистості до людей.

 

5. Практичний психолог закладу – Федчук О.В. провела з гостями семінару тренінг, під час якого використала проективну методику Л.В. Туріщевої  «Ви та інші люди».

 

 

6. Виступ учнів з піснею, яких підготувала вчитель музичного мистецтва Цибульська І.А. та надала рекомендації з використання форм роботи з формування ціннісного ставлення особистості  до мистецтва.

 

7.Підведення підсумків.

 

Методист НМЦ УОМС – Черевашко С.В. підвела підсумок семінару та наголосила, що виховна система охоплює всі напрями виховання відповідно до Основних орієнтирів виховання. Педагогічний колектив глибоко переконаний, що в основі ефективності форм організації виховання з будь-якого напрямку є діяльнісний підхід. У закладі розроблена й ефективно діє виховна система, в якій особистість кожного конкретного учня повноцінно й гармонійно розвивається і в якій кожен учень є активним суб’єктом планування свого життя. Рекомендувала узагальнити роботу МО класних керівників та видати методичний посібник щодо формування ціннісних орієнтирів особистості.

У квітні відбулося ІУ засідання  МО класних керівників  «Методичний  аукціон», на якому розглядалися наступні питання:

  • Сіміненко І.І., заступник директора закладу з навчально - виховної роботи – рекомендації з питань збереження здоров’я та життя дітей під час літнього оздоровчого періоду, підбиття підсумків участі класних колективів в позакласній роботі, а саме в конкурсі «Найактивніший клас року»;

-          Класний керівник 5 класу Колісник Л.В. «Формування моральних цінностей молодших школярів» (обмін думками);

-          Голова МО Пряжнікова О.В. «Сучасні виховні технології»(університет знань);

  • психолог Федчук О.В «Важкі діти(дезадаптивна поведінка дітей)» ( тренінг).

 

 

           

     Протягом року класні керівники та їх вихованці брали активну участь в проведенні  ряду місячників, тижнів,  годинах спілкування, конкурсах малюнків, відвідали різноманітні тематичні виставки літератури, зустрічі з представниками громадськості. З метою національно-патріотичного виховання в школі створено куточок державної символіки. Класні керівники тісно співпрацювали з батьками, запрошуючи їх на уроки та виховні заходи, а також приділяли увагу збереженню життя і здоров’я учнів, щодо цього питання була створена тека з матеріалами по попередженню безпеки життєдіяльності дітей. На батьківських зборах проводилася різноманітна робота з батьками з попередження дитячого травматизму, збереження здоров’я та життєдіяльності учнів і попередження дитячої злочинності, суїциду, бездоглядності дітей. З цих проблем були розроблені та проведені відповідні бесіди  та інструктажі. У класних куточках створена батьківська сторінка з порадами для батьків. Проводились оперативні наради класних керівників. Аналіз відвіданих вчителями виховних заходів показав, що виховна робота проводилась на належному рівні, постійно використовуються сучасні технології виховання учнів.

Поряд із традиційними формами організації виховної роботи значне місце посідає за результативністю робота шкільного самоврядування. В процесі роботи в органах Шкільного парламенту учні набувають досвіду пізнання демократії. Можуть брати участь у прийнятті адміністративних рішень і представляти при цьому інтереси всього учнівського колективу. Класними керівниками ведеться постійний контроль за навчальними досягненнями цих дітей, надається відповідна допомога учням проводяться бесіди-консультації з батьками щодо покращення якості рівня знань.

Вся робота методоб’єднання класних керівників спрямована на всебічний, гармонійний розвиток особистості. Впроваджуючи проблему виховної роботи школи та проблему МО класних керівників в життя школи, використовували настанови великого педагога В.О.Сухомлинського.

Аналіз    організації   методичної    роботи    класних  керівників у  2016-2017 н.р. свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дає здебільшого позитивні результати на рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів.

Виховна проблема закладу:

 

 

Формування життєвої компетентності

та виховання національної культури учнів

на засадах педагогіки Добра

 

Проблема,над якою працює шкільне методичне об’єднання класних керівників:

 

           «Діяльність  класного  керівника  щодо  спрямування  зусиль школи, 

сім’ї  та  громадськості 

на  формування  активного  громадянина 

сучасного  суспільства»

 

План

роботи методичного об’єднання

класних керівників на

2017-2018 навчальний рік

 

            Вересень

 

1.   Проведення засідання з питань результатів виховної роботи у 2015- 2016  навчальному році  (16.09.2016 р.)

2. Визначення основних напрямків виховної роботи на 2016-2017 н. р.

3. Проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі    (протягом     місяця)

4. Затвердження планів роботи МО класних керівників на 2016-2017 н. р. (до 20.09)

5. Затвердження планів виховної роботи (до 15.09.)

6. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників (протягом місяця)

 

             Жовтень (26.10.16.) 

1.  Затвердження планів МО класних керівників та оформлення класних куточків (до 05.10. )

2.  Організація шкільного самоврядування.

3. Підведення підсумків Місячника безпеки. (до 05.10. )

 4. Відвідування  виховних заходів класного керівника, який працює в п’ятому класі в          рамках адаптації     учнів до середньої школи (протягом місяця)

5.Теоретичний семінар “Формування життєвої компетентностї – основа розвитку особистості» ( класний    керівник 8 класу Пряжнікова О.В.)

6.Тренінг «Використання казкотерапії як одного з методів формування правової культури  

  особистості»(психолог Федчук О.В.)

7.Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються (протягом місяця).

 

 

                  Січень

 1.Підведення підсумків виховної роботи за 1 семестр 2017-2018 н. р.. Планування виховної роботи на 2 семестр

2.Консультації з питань виховної роботи для класних керівників (протягом місяця)

3.Організація роботи органів шкільного самоврядування на ІІ семестр 2017-2018 н. р.

4.Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються (протягом місяця).

5.Обмін думками «Моральне виховання учнів»   (класний керівник 2 класу Гавриш О.С.)

 

     Квітень

 

1.Педагогічна скриня «Формування національної культури учнів на засадах педагогіки Добра» (класний керівник 9 класу Бугаєнко М.В.)

2.Підбиття підсумків роботи з виховання учнів у навчальному році та визначення завдань колективу на новий навчальний рік.

3.Проведення анкетування класних керівників та учнів за підсумками роботи за рік.

4.Аналіз роботи МО класних керівників за поточний рік.

      5. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду класних керівників (протягом місяця).